Collection ->List 集合

讲到List 集合 就要说到 数组。

数组和集合的区别?

相同点:

 • 都是容器,用来存储数据的

不同点:

 • 数组长度不可变,集合长度可以变
 • 数组只能存储 基本类型,集合可以存储任意类型

List 接口的特点

存取有序,可以重复,有索引,可以使用普通for循环遍历

Collection 接口 中 的 remove方法 接收的是 元素,List 集合中的 remove 方法接收的是索引

常见的 List 集合

ArrayList、LinkedList

特点

ArrayList 底层是 数组 ,在数据结构中 数组 是查询快,增删慢

LinkedList 底层是 链表,在数据结构中 链表 是查询慢,增删快

具体 方法 代码

Collection 接口多态 ArrayList 操作的对象

 @Test
  public void testArrayList(){
    Collection collection = new ArrayList<String>();
    // 添加元素
    collection.add("张1");
    collection.add("张2");
    collection.add("张3");
    collection.add("张4");
    collection.add("张1"); // ArrayList 值相同 不会覆盖

    System.out.println(collection.size()); // 5

    collection.remove("张4");
    System.out.println(collection.size()); // 4

    boolean flag = collection.contains("张1");
    System.out.println(flag);  // true

    boolean empty = collection.isEmpty();
    System.out.println(empty); // flase

    collection.clear();
    System.out.println(collection.size()); // 0
  }

ArrayList 的操作

@Test
  public void ListForArrayList(){
    List<String> list = new ArrayList<>();
    // 往 ArrayLisr 集合中 添加元素
    list.add("张1");
    list.add("张2");
    list.add("张3");
    list.add("张4");
    list.add("张1"); // ArrayList 值相同 不会覆盖

    list.forEach(a -> System.out.print(a+",")); // 张1,张2,张3,张4,张1,

    // 替换元素 数组 从0 开始 替换 索引下标为1 的 元素 即 0 1 是第二个元素 故 张2 被替换
    list.set(1,"我被替换了");
    System.out.println();
    list.forEach(a -> System.out.print(a+",")); // 张1,我被替换了,张3,张4,张1,

    System.out.println();
    // 获取 第索引下标为 2 的元素
    String s = list.get(2);
    System.out.println(s); // 张3

    // 删除 索引下标为 3 的元素
    list.remove(3); // 李4 被删除
    list.forEach(a -> System.out.print(a+",")); // 张1,我被替换了,张3,张1,
  }
还是那句话,你只看到了大佬轻松解决问题的光鲜,却不记得当初人家死磕Bug的痛苦。

万物皆入轮回,谁也躲不掉!

以上文章,均是我实际体验,写出来的笔记资料,不会出现全文盗用别人文章!烦请各位,支持下原创,请勿直接盗用,有条件的可以开通个会员支持下,谢谢!!!

Java Code Study » Collection ->List 集合

招聘、单纯问问题,都可以联系我

加我QQ 公司缺人,拉我入伙