Maven

    <dependency>
      <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
      <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
      <version>2.1.3</version>
    </dependency>

特殊说明:
上述文章均是作者实际操作后产出。烦请各位,请勿直接盗用!转载记得标注原文链接:www.zanglikun.com
第三方平台不会及时更新本文最新内容。如果发现本文资料不全,可访问本人的Java博客搜索:标题关键字。以获取全部资料 ❤