@Data
public class ImportConfigBaseDTO {

    @Schema(description = "字段映射JSON")
    @JsonFormat(shape = JsonFormat.Shape.STRING)
    private String columnMapping;

    @Schema(description = "关系映射JSON")
    private String relationMapping;

}
特殊说明:
上述文章均是作者实际操作后产出。烦请各位,请勿直接盗用!转载记得标注原文链接:www.zanglikun.com
第三方平台不会及时更新本文最新内容。如果发现本文资料不全,可访问本人的Java博客搜索:标题关键字。以获取全部资料 ❤